چه روزگاری شده . گرگ ها از هر سو حمله ور می شوند و کاری از دستان هیچ کس ساخته نیست . اگر درست توجه کنی می بینی که اهل صهیون کاری نمی کنند مگر آنچه در کتاب تحریف شده (تلمود) آنها آمده است.

ببینید که آنها چه کارهایی را مجاز می شمارند.

شکنجه هایی که توسط یهودیان برروی زندانیان فلسطینی در زندان های نابلس، ژنین، تولکارم و حبرون انجام شده بود:

1-     آویزان کردن زندانی در حالی که وزنه سنگینی به پایش بسته شده، تا ضایع شدن فهم وشعور.

2-     خاموش کردن سیگار برروی بدن زندانی

3-     زدن ضربه با چماق بر روی اندان های جنسی

4-     انداختن سگ به جان زندانی

5-     وارد کردن شوک الکتریکی به شقیقه ها ، اندامهای جنسی ،دهان وسینه زندانی

و حال از شکنجه های نامردانه آنها بگذریم می رسیم به کشتار های رذیلانه آنها که هم اکنون در غزه هم شاهد آن هستیم.

                                  احکام کشتار در تورات
1-     امتهای دشمنانش را خواهد بلعید و استخوان های آنها را خواهد شکست و ایشان را به تیر های خود خواهد دوخت.(ارمیا باب 49آیه 22)

2-     خدایت که پیش روی تو چون آتش سوزنده عبور می کند . ایشان را هلاک خواهد کرد وپیش روی تو ذلیل خواهد ساخت . ایشان را اخراج نموده بزودی هلاک خواهی نمود چنانکه خداوند به تو گفته است.(تثنیه باب 9آیه3)

3-     جمیع ذکورانش را به دم شمشیر بکش. لیکن زنان اطفال و آنچه در شهر باشد یعنی تمام غنیمتش را به تاراج ببر. به همه شهر هایی که از تو بسیار دورند که از شهر های این امتها نباشد چنین رفتار نما. اما از شهر های این امتها که یهوه خدایت ترا به مالکیت می دهد هیچ جانداری را زنده مگذار. بلکه ایشان را حتی حتیان و اموریان و کنعانیان و فرزیان و حویان و یبوسیان را، چنانکه خدایت ترا امر فرموده بالکل هلاک ساز.(تثنیه باب 20آیه13-17)

4-     گوشت بخورید و خون بنوشید . گوشت جباران را خواهید خورد و خون روسای جهان را خواهید نوشید، از قوچها و بره ها و گاوها که همه آنها از پروارهای باشان هستند و از قربانی که من برای شما ذبح می نمایم پیه خواهید خورد تا سیر شوید . و خون خواهید خورد تا مست شوید.(حزقیال باب39، آیه 18و20)

5-     پس شما را به جهت شمشیر مقدر ساختیم و جمیع شما برای قتل خم خواهید شد.(اشعیا باب 65آیه 12)

6-     و کشتگان ایشان دور افکنده می شوند و عفونت لاشه های ایشان بر می آید و از خون ایشان کوه ها گداخته می گردد.( اشعیا باب34آیه3)

7-     دست تو بر خصمانت بلند خواهد شد و جمیع دشمنانت منقطع خواهند گردید.(میکاه باب5آیه 9)

8-     به بیماری مهلک خواهند مرد برای ایشان ماتم نخواهند گرفت و دفن نخواهند شد بلکه بر روی زمین سرگین  

خواهند بود.(ارمیا باب 16آیه4)

9-     و هر که یافت شود با نیزه زده خواهد شد و هر که گرفته شود با شمشیر خواهد افتاد.(اشعیا باب13 ِآیه 15)

10-مرگ تلخی در انتظار آنان است و به شمشیر قحط تباه خواهند شد و لاشه های ایشان غذای مرغان هوا، و وحوش زمین خواهد شد.(ارمیا باب16آیه4)

11-ایشان را مانند گوسفندان برای ذبح بیرون کش و ایشان را به جهت روز قتل تعیین نما.(ارمیا باب12آیه 3)

12-شمشیر از بیرون و دهشت از اندرون ایشان را بی اولاد خواهد ساخت. هم جوان و هم دوشیزه را ، ریش سفید و شیر خواره را هلاک خواهد ساخت.(تثنیه باب 32آیه25)

13-پیر و جوان ، دختران نابالغ، کودکان و زنها را به قتل رسانید و ترحم منمایید. (حزقیل باب9آیه 5و6)

14-در مقابل چشمانشان ، کودکان را بر زمین خواهی کوبید ، زنهایشان را بی عفت خواهی کرد  و خانه هایشان را تاراج خواهی نمود .

و شکم زنان حامله دریده خواهد شد.(حزقیال باب23آیه 25)

و حالا از آیا ت قرآن کریم در مورد تحریف تورات به دست یهودیان می نویسم :

1- سوره مبارکه بقره آیه211: ای پیامبر از بنی اسرائیل سوال کن که ما چقدر آیات و ادله روشن بر انها آوردیم و هر کس نعمتی را که خداوند به او داد مبدل کند پس عقاب خداوند بسیار سخت است.

2-  سوره مبارکه بقره آیه79:  پس وای بر آنها که از پیش خود چیزی نوشته آنگاه به خدای متعال نسبت می دهند تا آنرا به بهای اندک بفروشند پس وای بر آنها از آنچه نوشته و آنچه بدان کسب کردند.

3-سوره مبارکه نسا آیه 52: آن گروهند که خدا آنان را لعنت کردو هر که را خدا لعنت کند دیگر هرگز کسی یار و مددکاری او نتواند کرد.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 5 فروردین 1388    | توسط: اسماعیل    |    | نظرات()